Riksspelmän

zorn

Anders Zorn (1860-1920) har för eftervärlden blivit ihågkommen som akvarellist och oljemålare. För svenska folkmusiker är han även initiativtagare till spelmansstämman i Gesunda år 1906, varifrån våra dagars begrepp "riksspelman" finner sin historia.
Zorn var allmänt intresserad av den rika folkliga kulturen och ville med spelmansstämman få reda på hur mycket av gammal musiktradition som fortfarande levde. Denna tradition ville han stödja och väcka intresse för. Nya och moderna influenser pockade ständigt på folks musikvanor.
De första spelmansstämmorna som arrangerades var tävlingar med i första hand penningpris. Första riksstämman hölls i Stockholm år 1910. Zorn motsatte sig dock tävlingsformen där musik från olika landskap skulle bedömas mot varandra. Folkmusik kan inte tävlingsmässigt jämföras, ansåg han. Alla inbjudna spelmän erhöll ett spelmansmärke i silver, som Zorn hade ritat och bekostat. Märket utdelades denna enda gång under Zorns livstid.

I början av 1930-talet träffade Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur en uppgörelse med fru Emma Zorn om att återinföra spelmansmärket. Märkets roll blev nu att tjäna som symbol för och stöd åt ett livaktigt svenskt folkmusikliv och fanns i valörerna brons, silver och guld.
Zornmärkets roll idag är att bevara och främja intresset för traditionsrik svensk folkmusik. Syftet med det är att bevara folkmusikens kulturella särart och de många folkmusikaliska uttryckssätt som har funnits – och som vi finner över landet.
Zornmärkesuppspelningarna vandrar runt på olika platser i Sverige varje år och deltagarna i uppspelningarna är i alla åldrar.


Så här skriver Zornmärkesnämnden:
Med samtliga märken följer ett diplom, vilket dessutom kan utdelas separat som uppmuntran till fortsatt spelmansgärning.
För att erhålla diplom, brons- eller silvermärke måste man spela upp minst tre låtar för zornmärkesjuryn.
Zornmärket i guld tilldelas synnerligen framstående traditionsbärare (endast ett till två guldmärken per år).
Spelman som erhållit zornmärket i guld eller silver äger rätt att kalla sig riksspelman.